TERMA DAN SYARAT (TERMS AND CONDITION)

Terma-terma dan Syarat Laman Web (Am)

www.operatorpengeluaran.my ("Laman Web") dimiliki oleh Goche Corporation Sdn Bhd ("GCSB"), dan dikendalikan bersama oleh GCSB, Agensi Pekerjaan Megan Millions Sdn Bhd dan Pink Label Conferences & Events Sdn Bhd.

 

Perkhidmatan-perkhidmatan berikut disediakan melalui Laman Web:

 • penyediaan platform atas talian untuk penyiaran dan pencarian peluang pekerjaan;
 • penciptaan profil bagi individu-individu yang mencari pekerjaan;
 • profil-profil individu, perniagaan, syarikat atau ejen yang bertindak bagi pihak pelanggan mereka, yang mengemukakan, menempah, meletakkan, dan/atau memaparkan iklan peluang pekerjaan ("Iklan") pada Laman Web ("Pengiklan");
 • memadankan spesifikasi kerja yang dikemukakan oleh Pengiklan dengan kelayakan individu yang mencari pekerjaan di Laman Web; dan/atau
 • menyediakan perkhidmatan untuk mengiklankan peluang pekerjaan di Laman Web,

(secara kolektif, "Perkhidmatan").

 

Terma-terma dan syarat ini, termasuk terma dan syarat yang dinyatakan dalam Bahagian A dan Bahagian B di bawah ini (di mana berkenaan) ("Terma-terma") merupakan perjanjian yang mengikat secara sah di sisi undang-undang antara GCSB dan anda sebagai pengguna Laman Web ("anda") berkenaan dengan Perkhidmatan dan penggunaan Laman Web oleh anda. Dengan mengakses Laman Web ini, anda mengesahkan bahawa anda berusia lebih dari 18 tahun dan berupaya sepenuhnya serta kompeten dan diberi kuasa untuk memasuki Terma-terma ini, dan bersetuju tanpa syarat untuk terikat secara sah di sisi undang-undang oleh Terma-terma ini. Anda hanya dibenarkan menggunakan Laman Web ini jika anda bersetuju untuk mematuhi Terma-terma ini. Sila membaca Terma-terma ini dengan teliti oleh sebab kemasukan, akses dan penggunaan Laman Web ini dikawal oleh Terma-terma ini dan dengan memasukkan, mengakses dan menggunakan Laman Web, anda bersetuju dengan serta menerima terma dan syarat yang terkandung di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma-terma ini, anda mesti segera meninggalkan Laman Web dan berhenti menggunakannya Laman Web dan mana-mana Perkhidmatan.

 

Sila ambil perhatian bahawa anak yang berumur di bawah 18 tahun ("Kanak") hendaklah diiringi oleh ibu bapa yang berkenaan, penjaga sah dan/atau wakil semasa melawati atau melayari Laman Web dan/atau apabila menggunakan Perkhidmatan. Jika ibu bapa yang berkenaan, penjaga sah dan/atau wakil telah membenarkan Kanak untuk melawati atau melayari Laman Web dan/atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan, ibu bapa yang berkenaan, penjaga sah dan/atau wakil hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk: (a) pengendalian atas talian bagi Kanak tersebut, (b) mengawalkan akses dan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh Kanak tersebut, dan (c) akibat daripada apa-apa penyalahgunaan oleh Kanak, termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang dimasukkan oleh Kanak tersebut daripada akses dan penggunaan tersebut.

 

Sekiranya terdapat pelanggaran Terma-terma ini, GCSB berhak untuk mencari semua remedi yang disediakan oleh undang-undang dan dalam ekuiti bagi pelanggaran tersebut. Terma-terma ini terpakai untuk semua lawatan ke Laman Web, meskipun sekarang atau pada masa hadapan.

 

Pengubahsuaian kepada Terma-terma

GCSB menempah hak untuk mengubahsuai, mengemaskini, dan/atau meminda Terma-terma ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Semua pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan akan dipaparkan dalam halaman ini dan akan berkuatkuasa dan mengikat selepas diposkan. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web selepas pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan tersebut telah diposkan, anda akan dianggap bersetuju dengan dan menerima pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan tersebut. Oleh itu, anda perlu membaca Terma-terma ini dengan teliti setiap kali anda melawati Laman Web ini. Sila berhenti menggunakan Laman Web jika anda tidak bersetuju dengan sebarang pindaan atau pengubahsuaian Terma-terma ini.

 

GCSB tidak mengambil apa-apa tanggungjawab, dan GCSB tidak bersetuju untuk menanggung rugi anda untuk kerugian yang anda alami akibat daripada pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan Terma-terma ini atau kegagalan anda untuk memastikan anda dikemaskini mengenai pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan Terma-terma ini, dan anda bersetuju secara tidak boleh ditarik balik untuk memegang GCSB tidak berbahaya atau menanggung rugi GCSB daripada apa-apa kerugian yang anda mungkin mengalami akibat daripadanya.

 

GCSB berhak untuk mengemaskini atau mengubah Laman Web dari semasa ke semasa. Perubahan mungkin dibuat ke Laman Web dari semasa ke semasa mengikut budi bicara tunggal dan mutlak GCSB.

 

Sekatan Akses

GCSB selanjutnya berhak untuk menolak atau menyekat akses ke Laman Web kepada sesiapa pada bila-bila masa dan/atau untuk menghalang akses dari alamat internet tertentu ke Laman Web, pada bila-bila masa, tanpa memberikan apa-apa alasan. Tanpa mengehadkan perkara-perkara yang disebutkan di atas, GCSB boleh menyekat akses atau menggantung akses ke Laman Web dan/atau penyediaan semua atau sebahagian Perkhidmatan yang disebabkan oleh:

 • penyelenggaraan kerja di Laman Web;
 • berlakunya gangguan kuasa atau komunikasi;
 • masalah teknikal di bahagian pembekal atau rakan pihak ketiga GCSB;
 • kejadian bencana alam, tindakan pengganas atau peristiwa ‘Force Majeure’ yang lain (ditakrifkan selanjutnya); dan/atau
 • apa-apa sebab lain yang GCSB mungkin anggap diperlukan bagi penggantungan tersebut.

Selepas penggantungan Perkhidmatan, GCSB akan memaparkan notifikasi di Laman Web mengenai penggantungan Perkhidmatan dalam masa yang munasabah.

 

GCSB tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian yang anda atau mana-mana pihak ketiga yang mungkin mengalami atau yang dikekalkan akibat apa-apa sekatan atau penggantungan sementara mana-mana Perkhidmatan mengikut Terma-terma ini.

 

GCSB berhak untuk, tanpa memberi apa-apa sebab atau notis terlebih dahulu, menaik taraf, mengubah suai, menggantung atau memberhentikan penyediaan atau mengyikir, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, Laman Web atau apa-apa Perkhidmatan dan tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana naik taraf, pengubahsuaian, penggantungan atau pengyikiran yang menghalang anda dari mengakses Laman Web atau mana-mana bahagian Perkhidmatan.

 

Persetujuan

Dengan menerima Terma-terma ini, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda oleh GCSB sebagaimana yang dinyatakan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami, yang boleh diakses di URL berikut: www.operatorpengeluaran.my/PDPA. Kami mengesahkan bahawa semua data peribadi yang diberikan kepada kami tidak akan digunakan untuk sebarang sebab selain daripada yang dinyatakan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami. Anda boleh menarik balik persetujuan anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa penarikan balik persetujuan anda mungkin menjejaskan penyediaan perkhidmatan oleh GCSB kepada anda, dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa akibat (kerugian atau ganti rugi) yang mungkin timbul akibat daripada penarikan balik tersebut.

 

 

 

Penafian dan Had Liabiliti

ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN KANDUNGANNYA ADALAH ATAS RISIKO ANDA SEPENUHNYA. SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, GCSB (DAN/ATAU ENTITI BERKAITANNYA), PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, DAN EJENNYA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN LAMAN WEB DAN PENGGUNAANNYA. GCSB TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI ATAU REPRESENTASI TENTANG KETEPATAN, KEBETULAN, KESEMPURNAAN, ATAU KEBOLEHPERCAYAAN BAHAN-BAHAN DI LAMAN WEB ATAU KANDUNGAN LAMAN WEB ATAU KANDUNGAN MANA-MANA LAMAN YANG DIKAITKAN DENGAN LAMAN INI DAN TIDAK MENANGGUNG LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK APA-APA:

 • KESILAPAN, KESALAHAN, ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN;
 • KEMATIAN, KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN, SEBARANG BENTUK SEKALIPUN, TERMASUK SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU MUHIBAH, KEHILANGAN PELUANG ATAU SEBARANG KERUGIAN, KOS DAN PERBELANJAAN YANG BERKAITAN ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK SEBARANG KOS DAN PERBELANJAAN SAMPINGAN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DISEBABKAN OLEH AKSES DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN ANDA DI DALAMNYA;
 • SEBARANG KESILAPAN, PENINGGALAN, GANGGUAN, PEMADAMAN, KECACATAN, KELEWATAN OPERASI ATAU TRANSMISI, KEGAGALAN TALIAN KOMUNIKASI, KECURIAN ATAU PEMUSNAHAN ATAU AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN, ATAU PENGUBAHAN SEBARANG KOMUNIKASI PENGGUNA, ATAU SEBARANG AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN SERVER KAMI YANG SELAMAT DAN/ATAU SEBARANG ATAU SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAMNYA;
 • SEBARANG GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN KEPADA ATAU DARI LAMAN WEB KAMI, SEBARANG MASALAH ATAU PINCANG TUGAS TEKNIKAL UNTUK MANA-MANA RANGKAIAN TELEFON ATAU TALIAN, SISTEM KOMPUTER DALAM TALIAN, SERVER ATAU PEMBEKAL, PERALATAN KOMPUTER, PERISIAN, KEGAGALAN APA-APA PERALATAN DISEBABKAN OLEH MASALAH TEKNIKAL ATAU KESESAKAN LALULINTAS INTERNET ATAU DI MANA-MANA LAMAN WEB ATAU KOMBINASI DARIPADANYA, TERMASUK SEBARANG KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN KEPADA PENGGUNA ATAU MANA-MANA KOMPUTER ORANG YANG BERKAITAN DENGAN ATAU AKIBAT DARIPADA PENYERTAAN ATAU MEMUAT TURUN BAHAN-BAHAN BERKENAAN DENGAN LAMAN WEB;
 • SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, ‘TROJAN HORSES’, ATAU UNSUR BERBAHAYA SEPERTI YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN WEB, BAHAN-BAHAN ATAU KANDUNGAN DI ATASNYA, ATAU SERVER KAMI OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA; DAN/ATAU
 • APA-APA KESILAPAN ATAU PENINGGALAN DALAM APA-APA KANDUNGAN ATAU UNTUK APA-APA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG KANDUNGAN YANG DIMUAT NAIK, DIHANTAR, DIHANTAR SECARA E-MEL, DIHANTAR, ATAU SEBALIKNYA DISEDIAKAN MELALUI LAMAN WEB, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, TORT, ATAU MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, DAN SAMA ADA ATAU TIDAK KAMI DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

 

GCSB TIDAK MENJAMIN, MENGENDORS, MENJAMIN ATAU MEMIKUL TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN WEB ATAU MANA-MANA LAMAN WEB HYPERLINK ATAU DIPAPARKAN DALAM MANA-MANA BANNER ATAU PENGIKLANAN LAIN, DAN GCSB ADALAH DAN TIDAK AKAN MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA-APA CARA YANG BERTANGGUNGJAWAB BAGI APA-APA TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PENYEDIA PIHAK KETIGA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN ATAU ANTARA ANDA DAN PENGGUNA LAMAN WEB. SEPERTI DENGAN PEMEROLEHAN MAKLUMAT DAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN ATAU PERLIBATAN DALAM HUBUNGAN KONTRAK MELALUI MANA-MANA MEDIUM ATAU DALAM MANA-MANA PERSEKITARAN, ANDA HARUS MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN TERBAIK ANDA, BERHATI-HATI APABILA SESUAI, DAN JIKA PERLU, MENDAPATKAN NASIHAT PERUNDANGAN BEBAS.

 

Anda memahami dan bersetuju bahawa apa-apa pengaturan kontrak antara anda dan pengguna lain di Laman Web adalah dianggap sebagai kontrak persendirian antara anda dan pengguna tersebut, dan GCSB bukanlah satu pihak kepada, dan bukanlah ejen untuk dan tidak mewakili pengguna tersebut atau anda dalam pengaturan tersebut, dan tidak mempunyai kuasa untuk bertindak bagi mana-mana pihak. GCSB hanya bertanggungjawab untuk mengendalikan dan menguruskan Laman Web dan membuat usaha yang munasabah untuk mengekalkan Perkhidmatan di Laman Web. Oleh itu, anda adalah semata-mata dan bertanggungjawab secara langsung terhadap semua liabiliti yang berkaitan dengan pengaturan yang dimasukkan di antara anda dan pengguna lain, dan/atau pengaturan prospektif yang akan dimasukkan di antara anda dan pengguna lain, dan berhubung dengan apa-apa maklumat yang diberikan oleh anda kepada pengguna lain dan juga sebaliknya (vice versa).

 

GCSB tidak boleh menjamin akses yang berterusan atau selamat kepada Perkhidmatan dan/atau Laman Web, dan operasi Perkhidmatan dan/atau Laman Web mungkin diganggu oleh pelbagai faktor di luar kawalan GCSB.

 

Jika anda mempunyai sesuatu pertikaian dengan satu atau beberapa pengguna, anda dengan ini melepaskan GCSB, dan pegawai, pengarah, ejen, anak syarikat, usaha sama dan pekerja GCSB, daripada tuntutan dan ganti rugi, sebenar dan berbangkit, dari setiap jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui, yang timbul dari atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pertikaian tersebut.

 

GCSB tidak akan bertanggungjawab kepada anda sama ada dalam tort, kontrak, kecuaian atau sebaliknya untuk apa-apa kerugian, ganti rugi, kecederaan atau perbelanjaan, walau apa pun yang timbul, dari atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau Laman Web. Dalam apa jua keadaan GCSB tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan keuntungan, kehilangan data atau untuk apa-apa ganti rugi khas, tidak langsung, sampingan atau berbangkit, sama ada yang dijangka atau tidak dijangka, berdasarkan tuntutan seorang pengguna atau sama ada dalam tindakan kontrak, pelanggaran waranti, tort atau sebaliknya.

 

Pautan pihak ketiga dan/atau widget yang disediakan di seluruh Laman Web akan membolehkan anda untuk meninggalkan Laman Web. Pautan dan/atau widget ini disediakan sebagai ihsan sahaja, dan laman web dan/atau platform yang mereka pautkan bukan di bawah kawalan GCSB dalam apa jua cara sekalipun dan anda mengakses mereka atas risiko anda sendiri. GCSB tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman web atau platform yang berkaitan, atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web atau platform terpaut, termasuk sebarang perubahan atau pengemaskinian ke laman web atau platform tersebut. Pautan tersebut tidak menandakan sokongan GCSB atas maklumat atau bahan di mana-mana laman lain dan GCSB menafikan semua liabiliti berkenaan dengan akses dan penggunaan laman web yang dipautkan tersebut. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju bahawa GCSB tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara disebabkan oleh penggunaan anda, atau ketidakmampuan untuk menggunakan, mana-mana laman web, platform, atau widget pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa GCSB boleh melumpuhkan penggunaan anda, atau mengalih keluar, mana-mana pautan pihak ketiga, atau aplikasi pada Perkhidmatan setakat yang mereka melanggar Terma-terma ini.

 

Semua kandungan yang diketengahkan atau dipaparkan di Laman Web, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, fotograf, imej bergerak, bunyi, ilustrasi, dan perisian ("Kandungan") di Laman Web disediakan tanpa sebarang waranti dan pada "dasar seperti asas (as is basis)"- sebarang penggunaan Kandungan adalah atas risiko anda sendiri. GCSB tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan apa-apa dalam maklumat di Laman Web dan dalam apa jua keadaan GCSB tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau ganti rugi oleh kebergantungan anda terhadap maklumat yang diperolehi melalui Laman Web. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan mana-mana maklumat yang disediakan. GCSB menafikan semua jaminan dan representasi, sama ada secara nyata atau tersirat, oleh undang-undang - secara khususnya, jaminan yang tidak dituntut termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat berkenaan dengan kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan atau kesesuaian kandungan untuk apa-apa tujuan tertentu dan/atau bahawa Kandungan tidak melanggar mana-mana hak pihak ketiga.

 

Penghantaran elektronik sebarang dokumen atau maklumat daripada anda melalui Laman Web atau kepada GCSB adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

 

Hingga setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, melainkan melalui kecuaian atau keingkaran sendiri, dalam apa jua keadaan GCSB tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang ganti rugi khas atau berbangkit) yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan, mana-mana Kandungan. Mana-mana laman web mungkin termasuk kesilapan ketidaktepatan teknikal atau kesilapan tipografi. Sehingga takat mana-mana undang tidak membenarkan penafian di atas atau membuat penafian di atas tidak sah, jumlah maksimum yang GCSB mungkin bertanggungjawab untuk tidak boleh dalam apa-apa kes melebihi MYR 1,000.00

 

Tuntutan daripada Pihak Ketiga

Di mana anda telah menerima tuntutan daripada pihak ketiga bahawa Iklan dan/atau Kandungan anda melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga atau kandungan siaran tersebut terbuka kepada mana-mana bentuk serangan lain sama ada berkaitan atau tidak berkaitan dengan tindakan undang-anda, anda hendaklah pada takat yang sepenuhnya mungkin mengecuali dan tidak melibatkan GCSB, pengarah dan perkerja GCSB, dan Laman Web dari dan dalam tuntutan tersebut.

 

Indemniti

Pada setakat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan melindung GCSB, sekutunya dan entiti yang berkaitan, dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen bagi setiap entiti tersebut, selamat daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, ganti rugi, obligasi, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kos dan perbelanjaan perundangan) yang timbul dari:

(a) Penggunaan dan akses anda ke Laman Web kami;

(b) Pelanggaran anda terhadap mana-mana syarat Terma-terma ini; atau

(c) Pelanggaran anda terhadap hak mana-mana pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana hak harta intelek, harta, atau kerahsiaan.

 

Peruntukan ini akan hidup lebih lama (survive) Terma-terma ini dan penggunaan Laman Web anda.

 

Force Majeure

Mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab kepada pihak lain untuk sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan mana-mana kewajipannya di bawah Terma-terma ini disebabkan oleh mana-mana kejadian Force Majeure. Dengan syarat bahawa pihak yang terjejas oleh Force Majeure hendaklah dengan serta-merta memberitahu pihak yang lain secara bertulis, dan dalam masa empat belas (14) hari daripadanya menyediakan maklumat terperinci mengenai peristiwa tersebut dan sebab bagi ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajipan yang relevan, dan menggunakan dan terus bersungguh-sungguh untuk menggunakan semua usaha yang munasabah untuk menghapuskan punca Force Majeure. Setiap pihak berjanji, walaupun ia bukan parti yang prestasinya terjejas, bekerjasama dan menggunakan usaha terbaik dalam menghapuskan punca Force Majeure. Mana-mana pihak mempunyai hak untuk menamatkan Terma-terma ini jika mana-mana pihak tidak boleh untuk melaksanakan Terma-terma ini seperti yang telah direnungkan oleh pihak disebabkan oleh mana-mana kejadian Force Majeure bagi tempoh yang berterusan selama tiga (3) bulan atau untuk tempoh mengagregat tidak kurang daripada enam (6) bulan dalam satu tahun kalendar, walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa pihak yang ingin menamatkan tidak boleh ingkar peruntukan terma ini. Anda hendaklah tidak layak, bagaimanapun, untuk menuntut Force Majeure untuk pelanggaran sebarang kewajipan yang berkaitan dengan pembayaran sebarang jumlah yang perlu dibayar atau kena bayar di bawah Terma-terma ini kepada GCSB. "Force Majeure" hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan cuaca buruk yang luar biasa, banjir, kemarau, ribut, kilat, angin tinggi, taufan, gempa bumi, bencana alam, kesan oleh pesawat atau objek udara, letupan, kebakaran, perang, permusuhan, pemberontakan, keganasan, kekecohan awam, rusuhan, mogok atau ‘lock-outs’ pada skala bandar atau perindustrian, pertikaian industri, tindakan industri oleh pekerja, kekurangan tenaga kerja, barangan dan bahan, perbuatan atau peraturan kerajaan dan gangguan politik dengan aktiviti-aktiviti mana-mana pihak, pandemik, wabak, wabak penyakit berjangkit, atau kematian atau penyakit mana-mana kakitangan penting.

 

Notis

Kecuali yang dinyatakan dengan jelas sebaliknya, sebarang notis guaman daripada anda kepada GCSB hendaklah dihantarkan melalui pos di alamat berikut: 8, 10, 12, Gat lebuh Cecil, 10300 Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia, dan melalui e-mel di alamat e-mel berikut: info@gochecorp.com. Notis daripada GCSB kepada anda boleh disampaikan melalui pos, e-mel, dan faksimili di alamat yang diberikan oleh anda semasa proses pendaftaran. Notis akan berkuat kuasa: (a) jika dihantar secara peribadi, pada tarikh penghantaran melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang (b) dalam kes mel domestik, jika dihantar melalui mel berdaftar prabayar, pada tarikh tiga (3) hari selepas diposkan; dengan syarat bahawa ia adalah mencukupi untuk menunjukkan bahawa sampul surat yang mengandungi notis atau maklumat itu dialamatkan dengan betul dan dihantar melalui pos prabayar dan bahawa ia tidak begitu dikembalikan kepada penghantar, untuk membuktikan bahawa notis atau maklumat tersebut telah dihantar dengan sewajarnya; (c) dalam kes mel antarabangsa, jika dihantar melalui penyaman udara berdaftar prabayar, pada tarikh empat belas (14) hari selepas diposkan; dengan syarat bahawa ia adalah mencukupi untuk menunjukkan bahawa sampul surat yang mengandungi notis atau maklumat itu dialamatkan dengan betul dan dihantar melalui pos prabayar dan bahawa ia tidak begitu dikembalikan kepada penghantar, untuk membuktikan bahawa notis atau maklumat tersebut telah dihantar dengan sewajarnya; (d) jika dihantar melalui faksimili, pada tarikh penghantaran, dengan syarat bahawa ia adalah mencukupi untuk menunjukkan bahawa faksimili telah disebarkan dengan jawapan yang sesuai kod belakang yang diterima untuk membuktikan bahawa faksimili tersebut telah dihantar dengan sewajarnya; dan dalam hal e-mel atau cara lain telekomunikasi elektronik, notis akan dianggap diterima 24 jam selepas e-mel dihantar dan/atau selepas pengesahan penerimaan oleh penerima, melainkan pihak penghantaran diberitahu bahawa alamat e-mel tidak sah.

 

Pelbagai

Laman Web ini dikawal dan ditawarkan oleh kami dari kemudahan kami di Malaysia. Kami tidak membuat representasi bahawa Laman Web ini sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Mereka yang mengakses atau menggunakan Laman Web dari bidang kuasa lain berbuat demikian pada kehendakkan mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk pematuhan dengan perundangan tempatan yang berkenaan.

 

Untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti tertentu atau perkhidmatan lain yang ditawarkan di Laman Web, anda mungkin dimaklumkan bahawa anda dikehendaki memuat turun perisian atau kandungan dan/atau bersetuju dengan terma dan syarat tambahan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti tersebut atau perkhidmatan lain yang anda pilih untuk menyertai.

 

Anda bersetuju bahawa anda tidak mengakses Laman Web ini dengan apa-apa cara selain dari cara melalui pelayar web standard pada komputer atau peranti bergerak. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda tidak akan merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan Laman Web atau mengganggu mana-mana penggunaan dan kenikmatan pihak lain.

 

Tiada agensi, perkongsian, usaha sama, hubungan majikan-pekerja atau francaisor-francaisi yang dicipta di antara anda dan GCSB oleh Terma-terma ini.

 

Terma-terma ini dan apa-apa hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserahkan oleh anda, tetapi mungkin diserahkan oleh kami tanpa sebarang sekatan.

 

Terma-terma ini dan mana-mana terma dan syarat lain yang diperbadankan di bawah ini, akan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai Laman Web ini.

 

Tajuk dan tajuk seksyen dalam Terma-terma ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tiada kesan undang-undang atau kontrak.

 

Terma-terma ini beroperasi setakat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan (atau mana-mana bahagiannya) dari Terma-terma ini tidak sah, dibatalkan atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut (atau sebahagian daripadanya) dianggap boleh dipisahkan dari Terma-terma dan tidak menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan sebarang peruntukan yang tersisa, yang hendaklah kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

 

Tiada penepian sebarang terma Terma-terma ini akan dianggap sebagai pengecualian selanjutnya atau berterusan bagi terma tersebut atau mana-mana terma lain, dan kegagalan kami untuk memiliki apa-apa hak atau peruntukan di bawah ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut.

 

Jika terdapat percanggahan antara versi Bahasa Malaysia Terma-terma ini dengan versi Bahasa Inggeris Terma-terma ini, versi Bahasa Inggeris Terma-terma ini hendaklah diguna pakai.

 

Terma-terma ini adalah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan dengan mengakses Laman Web, anda bersetuju dan mengemukakan kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia secara tidak eksklusif.

 

 

BAHAGIAN A: PENGGUNAAN LAMAN WEB

 

Akaun dan sekuriti

Perkhidmatan tertentu dan ciri berkaitan yang mungkin disediakan di Laman Web mungkin memerlukan pendaftaran untuk akaun. Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh GCSB, pendaftaran untuk akaun adalah percuma.

 

Anda boleh mendaftar untuk akaun dengan memilih ID pengguna dan kata laluan, dan dengan memberikan maklumat peribadi tertentu. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar sebarang Perkhidmatan atau ciri yang berkaitan, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini tentang diri anda, dan untuk mengemas kini maklumat tersebut dengan segera jika terdapat sebarang perubahan. Jika anda memilih ID pengguna yang GCSB, mengikut budi bicara mutlaknya, berpendapat adalah menyinggung atau tidak sesuai, GCSB mempunyai hak untuk menangguhkan atau menamatkan akaun anda.

 

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat akaun anda, termasuk kata laluan akaun dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memaklumkan kepada GCSB serta-merta sekiranya terdapat sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun atau kata laluan anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Anda mungkin bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh GCSB atau mana-mana pengguna lain disebabkan oleh orang lain yang menggunakan kata laluan atau akaun anda. GCSB tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa-apa cara bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi apa-apa jenis yang ditanggung akibat, atau berkaitan dengan, kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini.

 

GCSB mempunyai hak untuk menyekat, menggantung atau menamatkan akses anda kepada atau menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) jika dalam pendapatan tunggal dan mutlak GCSB, anda melanggar mana-mana Terma-terma ini.

 

Keperluan Pendaftaran Akaun

Untuk mendaftar akaun, anda mesti menyediakan semua maklumat dan dokumen yang mungkin diperlukan oleh GCSB untuk menyokong permohonan pendaftaran, seperti yang dinyatakan di halaman pendaftaran Laman Web dan/atau yang mungkin diminta oleh GCSB pada bila-bila masa sebelum atau selepas pendaftaran akaun anda.

 

Jika anda adalah sebuah syarikat/perniagaan berdaftar, anda mewakili dan menjamin bahawa anda adalah entiti yang diperbadankan secara sah di bawah undang-undang Malaysia dan diberi kuasa di bawah dokumen perlembagaan anda untuk mendaftarkan akaun di Laman Web dan/atau menghantar Iklan di Laman Web dan/atau menjalankan perniagaan dengan kami (termasuk penggunaan Perkhidmatan), selaras dengan undang-undang Malaysia. Sama ada anda adalah syarikat/perniagaan berdaftar, atau individu, anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan kepada GCSB dalam proses pendaftaran adalah tepat, semasa dan lengkap pada setiap masa dan anda akan segera memberitahu kami jika terdapat sebarang perubahan. Anda bersetuju secara muktamad bahawa anda akan menanggung rugi dan terus menegang GCSB ditanggung dari kerugian dan memegang GCSB selamat untuk apa-apa perbelanjaan, kerugian atau ganti rugi yang mungkin kami alami daripada sebarang kenyataan yang tidak tepat atau palsu atau salah nyata fakta yang dikemukakan kepada GCSB oleh anda.

 

Penamatan Akaun

Anda bersetuju bahawa GCSB boleh atas apa-apa sebab, mengikut budi bicara mutlaknya dan dengan atau tanpa notis atau liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, menamatkan akaun dan ID pengguna anda dengan segera, membuang atau membuang dari Laman Web apa-apa Iklan dan/atau penyerahan yang berkaitan dengan akaun dan pengguna ID anda, dan/atau mengambil apa-apa tindakan lain yang GCSB anggap perlu.

 

Alasan untuk tindakan sedemikian termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • tempoh ketidakaktifan yang berlanjutan;
 • kelakuan haram, penipuan, mengganggu, memfitnah, mengancam atau kesat;
 • mempunyai berbilang akaun pengguna;
 • kelakuan yang berbahaya kepada pengguna lain, pihak ketiga, atau kepentingan perniagaan GCSB;
 • di mana kami tidak dapat mengesahkan identiti anda secara pasti;
 • di mana data yang diberikan oleh anda semasa pendaftaran (contohnya, alamat e-mel, nombor telefon, nombor pendaftaran syarikat/perniagaan dan lain-lain) adalah sama dengan akaun yang telah sedia berdaftar dengan Laman Web;
 • di mana anda telah memberikan maklumat yang palsu atau tidak tepat atau telah gagal untuk menyediakan maklumat yang diperlukan semasa proses pendaftaran;
 • di mana anda telah mendaftar di bawah akaun lain, yang sama ada secara sementara atau kekal digantung pada masa permohonan untuk akaun baru;
 • di mana anda telah melanggar mana-mana terma Terma-terma ini; dan/atau
 • sebarang sebab lain yang boleh ditentukan oleh GCSB.

 

Untuk mengelakkan keraguan, keputusan kami di atas tidak boleh dipertandingkan.

 

Penggunaan akaun untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, penipuan, mengganggu, memfitnah, mengancam atau kesat boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguat kuasa undang-undang tanpa notis kepada anda.

 

Sekiranya terdapat pertikaian undang-undang timbul atau tindakan penguatkuasaan undang-undang dimulakan berkaitan dengan akaun anda atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan/atau Laman Web ini atas sebarang sebab, GCSB boleh menamatkan akaun anda dengan serta-merta dengan atau tanpa notis.

 

Anda boleh menamatkan akaun anda jika anda memberitahu GCSB secara bertulis (termasuk melalui e-mel kepada GCSB) keinginan anda untuk berbuat demikian.

 

GCSB tidak mempunyai liabiliti, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang ganti rugi yang ditanggung akibat tindakan yang diambil selaras dengan peruntukan ini. Anda dengan ini mengetepikan mana-mana dan semua tuntutan berdasarkan apa-apa tindakan yang diambil oleh GCSB.

 

Selain daripada apa-apa remedi lain yang sah atau saksama, GCSB boleh, tanpa notis terdahulu kepada anda, dengan serta-merta menamatkan atau membatalkan mana-mana atau semua hak anda yang diberikan di bawah terma ini. Apabila mana-mana penamatan Terma-terma ini, anda akan berhenti dengan serta-merta semua akses kepada dan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan dan kami akan, sebagai tambahan kepada mana-mana remedi perundangan atau ekuiti yang lain, dengan serta-merta membatalkan semua kata laluan dan ID pengguna dan/atau pengenalan akaun lain yang dikeluarkan kepada anda dan menafikan akses dan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan anda secara keseluruhan atau sebahagian. Mana-mana penamatan Terma-terma ini tidak akan menjejaskan hak dan kewajipan yang berkenaan (termasuk tanpa had, kewajipan pembayaran) dengan pihak yang timbul sebelum tarikh penamatan.

 

Anda seterusnya bersetuju bahawa GCSB tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana orang lain akibat dari apa-apa penggantungan atau penamatan tersebut. Jika anda tidak berpuas hati dengan Laman Web dan/atau Perkhidmatan ini atau dengan mana-mana terma, syarat, peraturan, dasar, garis panduan, atau amalan GCSB, dalam mengendalikan Laman Web dan/atau menyediakan Perkhidmatan, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk memberhentikan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

 

Sekatan ke atas Pengunaan Kandungan

Semua hak, tajuk dan kepentingan dalam kandungan, sama ada dimiliki atau dikawal oleh GCSB atau dilesenkan kepadanya.

 

Semua Kandungan dan reka bentuk dan kandungan umum, dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan dan lain-lain perundangan yang berkaitan dengan hak harta intelek.

 

Tiada bahan dari Laman Web, termasuk Kandungan, yang boleh diubah suai, digunakan, dipamerkan, dikeluarkan ulang, diulang, disalin, dijual, dipasarkan semula, diterbitkan kembali, diedar dan/atau dieksploitasi dalam apa cara sekalipun untuk tujuan komersial atau bukan komersial, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada GCSB.

 

Anda akan menanggung rugi GCSB terhadap apa-apa kerugian, perbelanjaan, kos, atau ganti rugi yang ditanggung akibat pelanggaran Terma-terma atau penggunaan tanpa kebenaran anda terhadap Kandungan dan hak yang berkaitan.

 

Kelakuan Terlarang

GCSB memberikan anda kebenaran untuk menggunakan Kandungan dengan ketat mengikut Terma-terma ini, dengan syarat bahawa:

 • Penggunaan anda terhadap Laman Web dan Kandungan yang dibenarkan adalah ketat dan semata-mata untuk maklumat anda dan untuk melihat iklan kerja dan/atau menyiarkan iklan kerja dan/atau penglibatan untuk Perkhidmatan yang disediakan oleh kami;
 • Anda tidak akan:
 • menjual, menyalin, mengeluarkan semula, mengedar, menghantar, menyiarkan atau menyesuaikan mana-mana bahagian Laman Web dan/atau Kandungan dalam apa-apa medium atau format tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu;
 • muat naik, siarkan, menghantar atau selainnya membuat terdapat apa-apa Kandungan yang palsu, mengelirukan, menyalahi undangundang, berbahaya, mengancam, kesat, mengganggu, membimbangkan, menyedihkan, tortuous, memfitnah, kesat, lucah, menyinggung perasaan, fitnah, menggangu privasi orang lain, kebencian, atau perkauman, etnik atau sebaliknya tidak menyenangkan, dan/atau yang melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek GCSB atau pihak ketiga yang lain;
 • menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan dan/atau Kandungan dalam cara yang tidak jujur, rendah budi, palsu, mengelirukan atau memperdayakan;
 • buka dan/atau kendalikan berbilang profil pengguna dengan kelakuan yang melanggar Terma-terma ini;
 • akses Laman Web, mencipta profil pengguna atau mengakses profil menggunakan emulator, simulator, bot atau perkakasan atau perisian lain yang serupa;
 • mengganggu Iklan lain di Laman Web;
 • cuba untuk menyusun semula, jurutera berbalik, menyahsusun atau menggodam Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya), atau untuk menggagalkan atau mengatasi apa-apa teknologi penyulitan atau langkah-langkah keselamatan yang dilaksanakan oleh GCSB berkenaan dengan Perkhidmatan dan/atau data yang dihantar, diproses atau disimpan oleh GCSB;
 • menuai atau mengumpul apa-apa maklumat tentang atau berkenaan dengan pengguna lain, termasuk, tanpa had, apa-apa data peribadi atau maklumat;
 • memuat naik, menghantar e-mel, menyiarkan, menghantar atau menyediakan: (1) apa-apa Kandungan yang anda tidak mempunyai hak untuk menyediakan di bawah mana-mana perundangan atau di bawah hubungan berkontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman, maklumat proprietari dan maklumat sulit yang dipelajari atau didedahkan sebagai sebahagian daripada perhubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian tanpa pendedahan); (2) sebarang Kandungan yang melanggar mana-mana paten, cap dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari mana-mana pihak lain; (3) apa-apa pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, bahan promosi, "junk mail", "spam", "chain letters", "Skim piramid", atau apa-apa bentuk permintaan lain yang tidak dibenarkan; (4) apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian, “worms”, “Trojan-Horses” atau mana-mana kod komputer lain, rutin, fail atau program yang direka untuk secara langsung atau tidak langsung mengganggu, memanipulasi, mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi atau integriti mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau data atau peralatan telekomunikasi;
 • mengganggu atau memanipulasi Laman Web dan/atau Perkhidmatan atau server atau rangkaian yang disambungkan kepada Laman Web dan/atau Perkhidmatan dan/atau mana-mana penggunaan dan kenikmatan pengguna Perkhidmatan, atau menderhaka sebarang keperluan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan ke Laman Web;
 • mengambil apa-apa tindakan atau melibatkan diri dalam apa-apa kelakuan yang boleh secara langsung atau tidak langsung merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan Laman Web dan/atau Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Laman Web dan/atau Perkhidmatan;
 • menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan untuk mencederakan Kanak dalam apa jua cara;
 • memalsukan pengepala atau sebaliknya memanipulasi data pengenal pasti untuk menyembunyikan asal-usul mana-mana Kandungan yang dihantar melalui Laman Web;
 • gunakan mana-mana bahagian Laman Web dan/atau Kandungan untuk menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti, atau sebaliknya memberikan gambaran sama ada hubungan anda dengan orang atau entiti;
 • mengubah atau mengubah suai mana-mana bahagian Laman Web, atau mengeluarkan sebarang notis proprietari dari Laman Web selain daripada yang dibenarkan dengan jelas oleh kami;
 • menyebabkan atau membenarkan pengubahsuaian, penciptaan karya terbitan atau terjemahan Laman Web tanpa kebenaran nyata oleh GCSB;
 • menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan: (1) untuk secara sengaja atau tidak sengaja melanggar mana-mana perundangan tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa, peraturan, kod, arahan, garis panduan, dasar atau peraturan yang termasuk, tanpa had, undang-undang dan keperluan (sama ada atau tidak mempunyai kuasa perundangan) berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram atau keganasan balas (anti-money laundering or counter-terrorism) (2) melanggar atau memintas apa-apa sekatan atau embargo yang ditadbir atau dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak berkuasa berkaitan yang mempunyai bidang kuasa ke atas penggunaan tersebut; (3) untuk mengumpul atau menyimpan data peribadi mengenai pengguna lain yang berkaitan dengan kelakuan yang dilarang dan aktiviti yang dinyatakan di atas;
 • Sekiranya anda telah dibenarkan menggunakan mana-mana Kandungan, anda akan mengekalkan dan memaparkan kredit, notis hak cipta (termasuk tanpa had kepada nama kami, “by-lines” dan sumber asal Kandungan) dan cap dagang yang dimiliki oleh GCSB yang disediakan dengan Kandungannya;
 • Selepas diberikan notis daripada kami, anda akan menghentikan penggunaan dan memadam atau sebaliknya membuang sebarang Kandungan dari premis, sistem komputer atau bentuk penyimpanan lain (sama ada fizikal atau elektronik) dan pangkalan data anda; dan
 • Anda sebaliknya akan mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan dalam Terma-terma ini.

 

Kami berhak, tetapi tidak akan diwajibkan untuk:

 • Memantau, skrin atau sebaliknya mengawal sebarang aktiviti, Kandungan atau bahan di Laman Web dan/atau melalui Perkhidmatan. Kami boleh menurut budi bicara tunggal dan mutlak kami, menyiasat sebarang pelanggaran Terma-terma ini yang terkandung di sini dan mungkin mengambil tindakan yang kami anggap sesuai;
 • Halang atau hadkan akses mana-mana pengguna yang tidak dibenarkan ke Laman Web dan/atau Perkhidmatan;
 • Laporkan apa-apa aktiviti yang kami mengesyaki akan melanggar mana-mana perundangan, statut atau peraturan yang terpakai kepada pihak berkuasa yang sesuai dan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut; dan/atau
 • Untuk meminta apa-apa maklumat dan data daripada anda berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan anda pada bila-bila masa, dan untuk melaksanakan hak kami di bawah perenggan ini jika anda enggan untuk mendedahkan maklumat dan/atau data tersebut atau jika anda menyediakan atau jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah memberikan maklumat dan/atau data yang tidak tepat, mengelirukan atau palsu.

 

GCSB juga boleh menghalang penghantaran komunikasi (termasuk, tanpa had, kemas kini status, Iklan) kepada atau dari Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk melindungi Perkhidmatan atau pengguna kami, atau sebaliknya menguatkuasakan peruntukan Terma-terma ini. Anda bersetuju bahawa anda perlu menilai, dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan, penggunaan mana-mana Kandungan, termasuk, tanpa had, apa-apa pergantungan kepada ketepatan, kesempurnaan, atau kegunaan Kandungan tersebut. Dalam hal ini, anda mengakui bahawa anda tidak mempunyai dan, sehingga tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, mungkin tidak bergantung kepada mana-mana Kandungan yang dicipta oleh GCSB atau diserahkan kepada GCSB, termasuk, tanpa had, maklumat dalam semua bahagian Laman Web yang lain.

 

 

BAHAGIAN B: IKLAN

 

Kepenggunaan Bahagian B

Sekiranya anda adalah Pengiklan, terma dan syarat yang dinyatakan dalam Bahagian B ini, termasuk terma dan syarat lain di Laman Web ini hendaklah terpakai kepada anda, termasuk dan tanpa prejudis kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Bahagian A di atas.

 

Prerogatif Penyunting

Prerogatif penyunting untuk penggunaan Kandungan yang disediakan oleh Pengiklan, akan berada semata-mata dan secara eksklusif dengan GCSB. Pengiklan mewakili dan menjamin bahawa Pengiklan mempunyai atau telah mendapat kebenaran hak cipta dan/atau lesen untuk Kandungan yang dikemukakan. GCSB akan berhak untuk menolak atau menamatkan Iklan pada bila-bila masa. Tanpa mengehadkan perkara di atas, GCSB mempunyai hak untuk mengalih keluar sebarang Kandungan yang dihantar oleh Pengiklan jika:

 • Kandungan sedemikian melanggar Terma-terma ini,
 • Jika GCSB menerima aduan daripada pengguna lain;
 • Jika GCSB menerima notis pelanggaran harta intelek atau arahan perundangan lain untuk penyingkiran; dan/atau
 • Jika Kandungan sebaliknya tidak menyenangkan atau tidak sesuai.

 

GCSB boleh reka bentuk semula Laman Web dan/atau Iklan mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa. Jika mana-mana reka bentuk semula adalah ketara dan memberi kesan buruk kepada penempatan satu atau lebih Iklan, atau jika GCSB sebaliknya tidak dapat memaparkan Iklan tersebut, GCSB mungkin memaparkan Iklan yang terjejas di tempat lain di kawasan yang setanding di Laman Web.

 

Hak dan Kebenaran

Pengiklan dengan ini memberikan kepada GCSB hak untuk memasarkan, memaparkan, menghasilkan semula (termasuk mampatan dan penyimpanan sementara), mengedar, melaksana, menghantar dan mempromosikan Iklan bersama dengan mana-mana Kandungan atau bahan yang diberikan kepada GCSB oleh Pengiklan, atau mana-mana kandungan atau bahan pada mana-mana laman interaktif yang dikaitkan dengan Iklan melalui Laman Web. Pengiklan selanjutnya mengesahkan bahawa GCSB diberi hak dan kebenaran untuk menggunakan mana-mana dan semua Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada imej, cetakan fotografi dan imej digital dan video atau media rakaman lain, dalam pengiklanan, studio, sastera, pameran acara, editorial, perdagangan mereka atau apa-apa tujuan lain dan dalam apa-apa cara dan medium. Pengiklan melepaskan GCSB dan wakil perundangan dan pemegang serah hak daripada semua tuntutan dan liabiliti yang berkaitan dengan gambar, video tersebut atau media rakaman lain.

 

Pengiklan mewakilkan dan menjaminkan kepada GCSB bahawa ia mempunyai (a) segala persetujuan yang diperlukan, termasuk persetujuan pihak ketiga (terutamanya persetujuan yang diperlukan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA")) yang berkaitan dengan data peribadi dan Kandungan yang diberikan kepada GCSB, (b) semua hak dan keizinan yang diperlukan untuk menawarkan peluang pekerjaan tersebut melalui Iklan dan laman web Pengiklan, dan (c) bahawa Iklan dan laman web Pengiklan dan semua Kandungan dan bahan yang diberikan kepada GCSB untuk tujuan Iklan tidak palsu, tepat, dan tidak akan melanggar mana-mana perundangan yang berkenaan (termasuk tanpa had PDPA) atau peraturan atau mana-mana hak pihak ketiga (termasuk, tanpa had, hak harta intelek), atau mengandungi apa-apa ‘libelous’ atau bahan-bahan fitnah atau bahan yang menyinggung perasaan terhadap sensitiviti awam Malaysia.

 

Pengiklan memperakui bahawa Iklan dan laman web Pengiklan akan pada setiap masa mematuhi semua standard, dasar bertulis yang terpakai oleh GCSB.

 

Tanggungjawab Pengiklan

Pengiklan hendaklah menanggung tanggungjawab dan liabiliti sepenuhnya untuk semua Kandungan dan Iklan yang dihantar untuk dipaparkan di Laman Web, kandungan dan/atau bahan dan/atau maklumat di dalamnya.

 

Harta Intelek GCSB

Pengiklan tidak boleh menggunakan, memaparkan atau mengubah cap dagangan atau bahan berhak cipta GCSB atau Kandungan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada GCSB.

 

Penafian dan Ganti Rugi

GCSB tidak membuat dan secara khusus menafikan apa-apa representasi atau jaminan, yang nyata atau tersirat, bahawa Iklan akan dilihat, dipohon, dan/atau diterima oleh pemohon kerja atau pengguna lain Laman Web, dan/atau bahawa apa-apa penerimaan Iklan oleh pemohon kerja atau pengguna lain Laman Web akan dipenuhi dan/atau ditindak atas oleh pemohon atau pengguna lain Laman Web. GCSB tidak bertanggungjawab terhadap tindakan dan peninggalan Pengiklan lain atau pengguna lain Laman Web atau kegagalan mereka untuk bekerjasama atau bertindak balas kepada Pengiklan.

 

Pengiklan hendaklah menanggung rugi dan memegang GCSB selamat terhadap dan semua tindakan, prosiding, tuntutan, liabiliti atau ganti rugi, kos atau perbelanjaan apa-apa jua yang timbul akibat daripada sebarang peninggalan, pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengiklan terhadap Terma-terma ini, termasuk tanpa had, yang timbul daripada atau berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga bagi pelanggaran kontrak, kecederaan peribadi, ganti rugi dan/atau kehilangan, fitnah, kegagalan untuk mendapatkan lesen yang berkaitan, pelanggaran mana-mana paten, cap dagangan, hak cipta atau hak harta intelek yang lain.

 

Sekatan dan Perjanjian Berkaitan

GCSB tidak menjamin apa-apa tahap peredaran, pengedaran, jangkauan atau pembaca untuk mana-mana Iklan. Pengiklan menanggung liabiliti untuk semua Kandungan (termasuk perwakilan teks, ilustrasi, kemas kini dan pautan ke kandungan Internet lain) Iklan yang diterbitkan dan juga bertanggungjawab untuk apa-apa tuntutan yang timbul yang dibuat terhadap GCSB atau sekutunya, termasuk semua kos yang berkaitan dengan mempertahankan apa-apa tuntutan tersebut. GCSB tidak akan bertanggungjawab kepada Pengiklan untuk sebarang kerosakan teknikal, kesilapan komputer atau kehilangan data atau kecederaan lain, kerosakan atau gangguan kepada Iklan atau mana-mana laman web. Dalam keadaan di mana GCSB memulakan prosiding perundangan terhadap pihak-pihak ketiga untuk pelanggaran Laman Web dan Iklan Pengiklan di dalamnya, Pengiklan bersetuju untuk menyediakan semua bantuan yang munasabah kepada GCSB untuk mendakwa tuntutan tersebut dan untuk membayar semua yuran termasuk yuran peguam dan kos mahkamah yang ditanggung untuk melaksanakan pendakwaan tersebut kecuali jika dipersetujui sebaliknya oleh pihak-pihak.

 

Penerimaan dan Perjanjian

Terma-terma dan syarat yang dinyatakan dalam Bahagian B ini akan dianggap dipersetujui dan diterima selepas pendaftaran akaun Pengiklan di Laman Web dan akan mengikat Pengiklan.

 

Mana-mana terma dan syarat tambahan yang dinyatakan di Laman Web yang terpakai kepada Pengiklan, hendaklah diambil, dibaca dan ditafsirkan sebagai bahagian penting dalam Terma-terma ini.

www.operatorpengeluaran.my (“the Website”) is owned by Goche Corporation Sdn Bhd (“GCSB”), and jointly operated by GCSB, Agensi Pekerjaan Megan Millions Sdn Bhd and Pink Label Conferences & Events Sdn Bhd.

 

The following services are provided via the Website:

 • the provision of an online platform for the posting and searching of job opportunities;
 • the creation of profiles of job-seeking individuals;
 • profiles of individuals, businesses, companies or agents acting on behalf of their clients, which submit, book, place, and/or display advertisements of job opportunities (“Advertisements”) on the Website (“Advertisers”);
 • matching job specifications submitted by Advertisers with credentials of job-seeking individuals on the Website; and/or
 • providing services to advertise job opportunities on the Website.

(collectively, “Services”)

 

These terms and conditions, including the terms and conditions set out in Part A and Part B hereunder (where applicable) (“Terms”) constitute a legally binding agreement between GCSB and you as the Website user (“you”) in respect of the Services and your use of the Website. By accessing the Website, you affirm that you are more than 18 years of age and are fully able and competent and authorised to legally enter into these Terms, and unconditionally accept to be legally bound by these Terms. You are only authorised to use the Website if you agree to abide by these Terms. Please read these Terms carefully as your entry, access and use of the Website is governed by these Terms and by entering, accessing and using the Website, you agree to and accept the terms and conditions contained herein. If you do not agree with and to these Terms, you must immediately leave the Website and discontinue using it and any of the Services.

 

Please note that children under the age of 18 years old (“Minor”) shall be accompanied by the relevant parents, legal guardians and/or representatives when visiting or browsing the Website and/or when using the Services. Where the relevant parents, legal guardians and/or representatives have authorised a Minor(s) to visit or browse the Website and/or use any of the Services, the relevant  parents, legal guardians and/or representatives shall be fully responsible for: (a) the online conduct of such Minor(s), (b) the controlling of the Minor(s)’ access to and use of the Website and the Services, and (c) the consequences of any misuse by the Minor(s), including but not limited to transactions entered into by the Minor(s) from such access and use.

 

In case of violation of these Terms, GCSB reserves the right to seek all remedies available by law and in equity for such violations. These Terms apply to all visits to the Website, both now and in the future.

 

Modification to Terms

GCSB reserves the right to modify, update, and/or amend these Terms from time to time at its sole and absolute discretion. All modifications, updates or amendments will be posted on this page and shall be effective and binding upon posting. By continuing to use the Website after such modifications, updates or amendments have been posted you shall be deemed to have agreed to and accepted such modifications, updates or amendments. You should therefore read the Terms carefully each time you visit the Website. Please cease to use the Website if you are not agreeable to any amendments or modifications of these Terms.

GCSB does not take any responsibility, nor does GCSB agree to indemnify you for losses you suffer arising from the modifications, updates or amendments of these Terms or your own failure to keep yourself updated on the modifications, updates or amendments of these Terms, and you irrevocably agree to hold GCSB harmless or indemnify GCSB from any losses that you may suffer arising therefrom.

 

GCSB reserves the right to update or modify the Website from time to time. Changes may be made to the Website from time to time at the sole and absolute discretion of GCSB.

 

Restriction of Access

GCSB further reserves the right to deny or restrict access to the Website to anyone at any time and/or to block access from a particular internet address to the Website, at any time, without ascribing any reasons whatsoever. Without limiting the foregoing, GCSB may restrict access or suspend access to the Website and/or the provision of all or part of the Services due to:

 • maintenance work on the Website;
 • the occurrence of power or communications outage;
 • technical problems on the part of GCSB’s third party suppliers or partners;
 • the occurrence of a natural disaster, act of terrorism or other Force Majeure (hereinafter defined) events; and/or
 • any other reason(s) that GCSB may deem necessary for such suspension.

Upon the suspension of the Services, GCSB shall post a notification on the Website on the suspension of the Services as soon as reasonably practicable.

 

GCSB shall not be liable for any damages or losses that you or any third party may suffer or sustain as a result of any restriction or temporary suspension of any Services in accordance with these Terms.

 

GCSB reserves the right to, without giving any reason or prior notice, upgrade, modify, suspend or discontinue the provision of or remove, whether in whole or in part, the Website or any Services and shall not be liable if any such upgrade, modification, suspension or removal prevents you from accessing the Website or any part of the Services.

 

Consent

By accepting these Terms, you hereby consent to our processing of your personal data as stipulated in our Personal Data Protection Notice, which is accessible from the following URL: www.operator pengeluaran.my/PDPA. We confirm that all personal data provided to us will not be used for any reason other than those stated in our Personal Data Protection Notice. You may withdraw your consent. However, please note that the withdrawal of your consent may affect the provision of Services by GCSB to you, and we shall not be anyway liable for any consequences (loss or damage) which may arise as a result of such withdrawal.

 

Disclaimer and Limitation of Liability

YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE WEBSITE AND THE CONTENT SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, GCSB (AND/OR ITS RELATED ENTITIES), ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE WEBSITE AND YOUR USE THEREOF. GCSB MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY, CORRECTNESS, COMPLETENESS, OR RELIABILITY OF THE MATERIALS ON THE WEBSITE OR THE WEBSITE'S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY SITES LINKED TO THIS SITE AND ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY:

 • ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT;
 • DEATH, PERSONAL INJURY OR DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING ANY LOSS OF PROFIT OR GOODWILL, LOSS OF OPPORTUNITY OR ANY SPECIAL OR INDIRECT CONSEQUENTIAL LOSSES, COSTS, AND EXPENSES INCLUDING ANY INCIDENTAL COST AND EXPENSES DIRECTLY OR INDIRECTLY INCURRED RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE WEBSITE AND/OR THE SERVICES THEREIN;
 • ANY ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMMUNICATIONS LINE FAILURE, THEFT OR DESTRUCTION OR UNAUTHORISED ACCESS TO, OR ALTERATION OF, ANY USER COMMUNICATION, OR ANY UNAUTHORISED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN;
 • ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR WEBSITE, ANY PROBLEMS OR TECHNICAL MALFUNCTION OF ANY TELEPHONE NETWORK OR LINES, COMPUTER ONLINE SYSTEMS, SERVERS OR PROVIDERS, COMPUTER EQUIPMENT, SOFTWARE, FAILURE OF ANY EQUIPMENT DUE TO TECHNICAL PROBLEMS OR TRAFFIC CONGESTION ON THE INTERNET OR ON ANY OF THE WEBSITE OR COMBINATION THEREOF, INCLUDING ANY INJURY OR DAMAGE TO USERS OR TO ANY PERSON'S COMPUTER RELATED TO OR RESULTING FROM PARTICIPATION OR DOWNLOADING MATERIALS IN CONNECTION WITH THE WEBSITE;
 • ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR HARMFUL ELEMENTS THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE WEBSITE, THE MATERIALS OR CONTENTS THEREON, OR OUR SERVERS BY ANY THIRD PARTY; AND/OR
 • ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT UPLOADED, POSTED, E-MAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE WEBSITE, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT WE ARE ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

 

GCSB DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE WEBSITE OR ANY HYPERLINKED WEBSITE OR FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND GCSB IS AND WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES OR BETWEEN YOU AND OTHER USERS OF THE WEBSITE. AS WITH THE ACQUISITION OF INFORMATION AND PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE OR ENGAGING IN CONTRACTUAL RELATIONS THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT, EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE, AND IF NEED BE, SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE.

 

You understand and agree that any contractual arrangements between you and other users on the Website are deemed to be private contractual arrangements between you and such users, and GCSB is not a party to, and is not an agent for and does not represent the users or you in such arrangements, and has no authority to act for either party. GCSB is only responsible for operating and managing the Website and making reasonable efforts in order to maintain the Services on the Website. Accordingly, you shall be solely and directly responsible for all liabilities related to arrangements entered into between you and other users, and/or prospective arrangements to be entered into between you and other users, and in relation to any information provided by you to other users and vice versa.

 

GCSB cannot guarantee continuous or secured access to the Services and/or the Website, and operation of the Services and/or the Website may be interfered with by numerous factors outside of GCSB’s control.

 

If a you have a dispute with one or more users, you hereby release GCSB, and our officers, directors, agents, subsidiaries, joint ventures and employees, from claims, demands and damages, actual and consequential, of every kind and nature, known and unknown, arising out of or in any way connected with such disputes.

 

GCSB shall not be liable to you either in tort, contract, negligence or otherwise for any loss, damage, injury or expense, howsoever arising, out of or in connection with the use of the Services and/or the Website. Under no circumstances will GCSB be liable for any loss of profits, loss of data or for any other special, indirect, incidental or consequential damages, whether foreseeable or unforeseeable, based on claims of a user or whether in action for contract, breach of warranty, tort or otherwise.

 

Third party links and/or widgets provided throughout the Website will let you leave the Website. These links and/or widgets are provided as a courtesy only, and the websites and/or platforms they link to are not under the control of GCSB in any manner whatsoever and you therefore access them at your own risk. GCSB is in no manner responsible for the contents of any such linked website or platform, or any link contained within a linked website or platform, including any changes or updates to such website or platform. Such links do not imply GCSB’s endorsement of information or material on any other site and GCSB disclaims all liability with regard to your access to and use of such linked websites. By using the Website, you agree that GCSB shall not be liable in any manner due to your use of, or inability to use, any third party website, platform, or widget. You further acknowledge and agree that GCSB may disable your use of, or remove, any third party links, or applications on the Services to the extent they violate these Terms.

 

All content featured or displayed on the Website, including, but not limited to, text, graphics, photographs, moving images, sound, illustrations, and software (“Contents”) on the Website are provided without any warranty and on an “as is where is basis”- any use of the Contents is at your own risk. GCSB assumes no responsibility for any errors, inaccuracies or omissions whatsoever in the information on the Website and under no circumstances will GCSB be liable for any loss or damage by your reliance on information obtained through the Website. It shall be your responsibility to evaluate the accuracy, completeness and usefulness of any information provided. GCSB disclaims all warranties and representations, whether express or implied, by law or statute - in particular, the warranties disclaimed include but are not limited to implied warranties concerning merchantability, satisfactory quality or fitness of the Contents for any particular purpose and/or that the Contents do not infringe any third party right.

 

The electronic transmission of any document or information from you through the Website or to GCSB is entirely at your own risk.

 

To the maximum extent allowed by applicable law, under no circumstances, save through its own negligence or default shall GCSB be liable for any damages (including without limitation any special or consequential damages) that result from the use of, or the inability to use, any of the Contents. Any website may include technical inaccuracies or typographical errors. To the extent any law does not allow the above disclaimer or renders the above disclaimer invalid, the maximum amount that GCSB may be liable for shall not in any case exceed MYR 1,000.00.

 

Claims from a Third Party

Where you have received claims from a third party that your Advertisements and/or Contents infringe or violate the intellectual property rights of any third party or the contents of such postings are open to any other form of attack whether related or unrelated to a legal action, you shall to the furthest extent possible exempt and not involve GCSB, its directors and employees, and the Website from and in such claims.

 

Indemnity

To the fullest extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless GCSB, its affiliates and related entities, and the officers, directors, employees and agents of each such foregoing entity, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to legal costs and expenses) arising from:

(a) Your use of and access to our Website;

(b) Your violation of any term of these Terms; or

(c) Your violation of any third party right, including without limitation any intellectual property, property, or privacy right.

 

This provision will survive these Terms and your use of the Website.

 

Force Majeure

Neither party shall be liable to the other party for any delay in or failure to perform any of its obligations under these Terms due to any event of Force Majeure. Provided that the party affected by Force Majeure shall forthwith notify the other party in writing, and within fourteen (14) days thereof provide detailed information of the event and the reasons for its inability to perform the relevant obligation, and use and continue diligently to use all reasonable efforts to remove the cause of the Force Majeure. Each party undertakes, notwithstanding that it is not the party whose performance is affected, to co-operate and use best endeavours in removing the cause of the Force Majeure. Either party shall have the right to terminate these Terms if any party shall be unable by reason of any event of Force Majeure to render effective performance of these Terms as contemplated by the parties for a continuous period of three (3) months or for a period aggregating no less than six (6) months in a calendar year, provided however that the party seeking to terminate must not be in default of the provisions of this provision. You shall not be entitled, however, to claim Force Majeure for breach of any obligation relating to payment of any sum due or payable under these Terms to GCSB. “Force Majeure” shall include but shall not be limited to exceptional adverse weather conditions, floods, droughts, storms, lightning, high winds, typhoons, earthquakes, natural disasters, impact by aircrafts or aerial objects, explosion, fire, war, hostilities, insurgencies, terrorism, civil commotion, riots, strikes or lock-outs on a city or industrial scale, industrial disputes, industrial actions by workmen, shortage of labour, goods and materials, acts or regulations of government and political interferences with the activities of any of the parties, pandemics, epidemics, outbreaks of infectious diseases, or death or illness of any essential personnel.

 

Notices

Except as explicitly stated otherwise, any legal notices from you to GCSB shall be served via mail at the following address: 8, 10, 12, Gat Lebuh Cecil, 10300 Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia, and via email at the following email address: info@gochecorp.com. Notices from GCSB to you may be served via mail, email, and facsimile at the addresses provided by you during the registration process. Notices shall be effective: (a) if delivered personally, on the date of delivery unless otherwise required by law; (b) in the case of domestic mail, if transmitted by prepaid registered mail, on the date falling three (3) days after posting; provided that it shall be sufficient to show that the envelope containing such notice or information was properly addressed and sent by prepaid post and that it has not been so returned to the sender, to prove that such notice or information has been duly sent; (c) in the case of international mail, if transmitted by prepaid registered air-mail, on the date falling fourteen (14) days after posting; provided that it shall be sufficient to show that the envelope containing such notice or information was properly addressed and sent by prepaid post and that it has not been so returned to the sender, to prove that such notice or information has been duly sent; (d) if transmitted by facsimile, on the date of transmission, provided that it shall be sufficient to show that the facsimile has been despatched with the appropriate answer back code received to prove that such facsimile has been duly sent; and in the case of email or other means of electronic telecommunication, notices shall be deemed received 24 hours after an email is sent and/or upon confirmation of receipt by addressee, unless the sending party is notified that the email address is invalid.

 

Miscellaneous

The Website is controlled and offered by us from our facilities in Malaysia. We make no representations that the Website is appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the Website from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with applicable local laws.

 

In order to participate in certain activities or other services offered on the Website, you may be notified that you are required to download software or content and/or agree to additional terms and conditions applicable to such activities or other services in which you choose to participate.

 

You agree not to access the Website by any means other than through a standard web browser on a computer or mobile device. You further agree that you will not damage, disable, overburden, or impair the Website or interfere with any other party's use and enjoyment of it.

 

No agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchisor-franchisee relationship is created between you and GCSB by these Terms.

 

These Terms and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by you, but may be assigned by us without any restriction whatsoever.

 

These Terms and any other terms and conditions incorporated hereunder, shall constitute the entire agreement between you and us concerning the Website.

 

The headings and section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect.

 

These Terms operate to the fullest extent permissible by law. If any provision (or any part thereof) of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision (or such part thereof) is deemed severable from the Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions, which shall remain in full force and effect.

 

No waiver of any term of these Terms shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and our failure to assert any right or provision hereunder shall not constitute a waiver of such right or provision.

 

These Terms shall be construed and governed by the laws of Malaysia and by accessing the Website, you agree and submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Malaysia.

 

 

PART A: USE OF THE WEBSITE

 

Accounts and Security

Certain Services and related features that may be made available on the Website may require registration for an account. Unless otherwise specified by GCSB, registration for an account is free.

 

You may register for an account by selecting a user ID and password, and by providing certain personal information. Should you choose to register for any such Services or related features, you agree to provide accurate and current information about yourself, and to promptly update such information if there are any changes. If you select a user ID that GCSB, in its sole discretion, finds offensive or inappropriate, GCSB has the right to suspend or terminate your account.

 

You are responsible for maintaining the confidentiality of your account information, including the account password, and for all activity that occurs under your account. You agree to notify GCSB immediately should there be any unauthorized use of your account or password or of any other breach of security. You may be held liable for losses incurred by GCSB or by any other user due to someone else using your password or account. GCSB shall not be responsible or liable, directly or indirectly, in any way for any loss or damage of any kind incurred as a result of, or in connection with, your failure to comply with this section.

 

GCSB has the right to restrict, suspend or terminate your access to or use of the Website or the Services (or any part of the same) if in GCSB’s sole and absolute opinion, you are in breach of any of these Terms.

 

Account Registration Requirements

To register for an account, you must provide all such information and documents as GCSB may require by GCSB to support the registration application, as set out on the registration page of the Website and/or as may be requested by GCSB at any time prior to or after registration of your account.

 

If you are a company/registered business, you represent and warrant that you are validly incorporated entity under the laws of Malaysia and are authorised under your constitution documents to register an account on the Website and/or post Advertisements on the Website and/or conduct business with us (including the utilisation of the Services), in accordance with the laws of Malaysia. Whether you are a company/registered business, or an individual, you represent and warrant that all information provided to GCSB as part of the registration process is accurate, current and complete at all times and you will immediately let us know if there are any changes to the same. You irrevocably agree that you shall indemnify and keep GCSB indemnified and hold GCSB harmless for any expense, loss or damage that we may suffer arising from any inaccurate or false statement or misrepresentation of facts submitted to GCSB by you.

 

Termination of Accounts

You agree that GCSB may for any reason, in its sole discretion and with or without notice or liability to you or any third party, immediately terminate your account and your user ID, remove or discard from the Website any Advertisements and/or submissions associated with your account and user ID, and/or take any other actions that GCSB deems necessary.

 

Grounds for such actions may include, but are not limited to:

 • extended periods of inactivity;
 • illegal, fraudulent, harassing, defamatory, threatening or abusive behaviour;
 • having multiple user accounts;
 • behaviour that is harmful to other users, third parties, or the business interests of GCSB;
 • where we are not able to verify your identity with certainty;
 • where the data provided by you upon sign-up (for example, email address, telephone number, company/business registration number etc.) is identical to an account already registered with the Website;
 • where you have provided false or inaccurate information or omitted to provide necessary information during the registration process;
 • where you have signed up under another account, which is either temporarily or permanently suspended at the time of application for a new account;
 • where you have breached any of these Terms; and/or
 • any other reason as may be determined by GCSB.

 

For the avoidance of doubt, our decision above cannot be contested.

 

Use of an account for illegal, fraudulent, harassing, defamatory, threatening or abusive purposes may be referred to law enforcement authorities without notice to you.

If a legal dispute arises or law enforcement action is commenced relating to your account or your use of the Services and/or the Website for any reason, GCSB may terminate your account immediately with or without notice.

 

You may terminate your account if you notify GCSB in writing (including via email at GSCB) of your desire to do so.

 

GCSB shall have no liability, and shall not be liable for any damages incurred due to the actions taken in accordance with this provision. You hereby waive any and all claims based on any such action taken by GCSB.

 

In addition to any other legal or equitable remedies, GCSB may, without prior notice to you, immediately terminate or revoke any or all of your rights granted under these Terms. Upon any termination of these Terms, you shall immediately cease all access to and use of the Website and/or Services and we shall, in addition to any other legal or equitable remedies, immediately revoke all password(s) and user IDs and/or other account identification issued to you and deny your access to and use of this Website and/or Services in whole or in part. Any termination of these Terms shall not affect the respective rights and obligations (including without limitation, payment obligations) of the parties arising before the date of termination.

 

You furthermore agree that GCSB shall not be liable to you or to any other person as a result of any such suspension or termination. If you are dissatisfied with the Website and/or Services or with any terms, conditions, rules, policies, guidelines, or practices of GCSB, in operating the Website and/or providing Services, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Website and/or the Services.

 

Restriction on Use of Contents

All rights, title and interest in the Contents, are either owned or controlled by GCSB or licensed to it. 

All Contents and the general design and content thereof, are protected by copyright, trademark and other laws relating to intellectual property rights.

 

No materials from the Website, including the Contents, may be modified, used, displayed, reproduced, duplicated, copied, sold, resold, republished, distributed and/or exploited in any way whether for commercial or non-commercial purposes, without the prior written permission of GCSB. 

 

You shall indemnify GCSB against any losses, expenses, costs, or damages incurred as a result of your breach of the Terms or your unauthorized use of the Contents and related rights.

 

Prohibited Conduct

GCSB grants you permission to use the Contents strictly in accordance with these Terms, provided always that:

 • Your use of the Website and the Contents as permitted is strictly and solely for your information and for your viewing of job advertisements and/or posting of job advertisements and/or engagement for Services rendered by us;
 • You will not:
 • sell, copy, reproduce, distribute, transmit, broadcast or adapt any part of the Website and/or the Contents in any medium or format without our prior written consent;
 • upload, post, transmit or otherwise make available any Contents that is false, misleading, unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, alarming, distressing, tortuous, defamatory, vulgar, obscene, offensive, libellous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable, and/or which infringe or misappropriate the intellectual property rights of GCSB or other third parties;
 • use the Website and/or the Services and/or the Contents in a manner that is fraudulent, unconscionable, false, misleading or deceptive;
 • open and/or operate multiple user profiles with any conduct that violates the letter or spirit of these Terms;
 • access the Website, create a user profile or otherwise access a profile using an emulator, simulator, bot or other similar hardware or software;
 • interfere with the other Advertisements on the Website;
 • attempt to decompile, reverse engineer, disassemble or hack the Services (or any portion thereof), or to defeat or overcome any encryption technology or security measures implemented by GCSB with respect to the Services and/or data transmitted, processed or stored by GCSB;
 • harvest or collect any information about or regarding other users, including, without limitation, any personal data or information;
 • upload, email, post, transmit or otherwise make available: (1) any Contents that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships (such as inside information, proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under nondisclosure agreements); (2) any Contents that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights of any party; (3) any unsolicited or unauthorised advertising, promotional materials, "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes", or any other unauthorised form of solicitation; (4) any material that contains software viruses, worms, Trojan-horses or any other computer code, routines, files or programs designed to directly or indirectly interfere with, manipulate, interrupt, destroy or limit the functionality or integrity of any computer software or hardware or data or telecommunications equipment;
 • interfere with, manipulate or disrupt the Website and/or Services or servers or networks connected to the Website and/or Services and/or any other user's use and enjoyment of the Services, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Website;
 • take any action or engage in any conduct that could directly or indirectly damage, disable, overburden, or impair the Website and/or the Services or the servers or networks connected to the Website and/or the Services;
 • use the Website and/or the Services to harm Minors in any way;
 • forge headers or otherwise manipulate identifies in order to disguise the origin of any Contents transmitted through the Website;
 • use any part of the Website and/or the Contents to impersonate any person or entity, or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
 • alter or modify any part of the Website, or remove any proprietary notices from the Website other than as expressly permitted by us;
 • cause, permit or authorize the modification, creation of derivative works or translation of the Website without the express permission of GCSB;
 • use the Website and/or the Services: (1) to intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, rule, code, directive, guideline, policy or regulation including, without limitation, laws and requirements (whether or not having the force of law) relating to anti-money laundering or counter-terrorism; (2) in violation of or to circumvent any sanctions or embargo administered or enforced by any relevant authority having jurisdiction over such use; (3) to collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth above;
 • In the event you have been permitted to use any Contents, you will retain and display the credits, copyright notices (including without limitation to our name, by-lines and the original source of the Contents) and trademarks belonging to GCSB provided with the Contents;
 • Upon notice from us, you will forthwith cease the use of and delete or otherwise remove any Contents from your premises, computer system or other forms of storage (whether physical or electronic) and databases; and
 • You will otherwise comply with the terms and conditions set out in these Terms.

 

We reserve the right, but shall not be obliged to:

 • Monitor, screen or otherwise control any activity, Contents or material on the Website and/or through the Services. We may in our sole and absolute discretion, investigate any violation of these Terms contained herein and may take any action we may deem as appropriate;
 • Prevent or restrict access of any unauthorised user to the Website and/or the Services;
 • Report any activity we suspect to be in violation of any applicable law, statute or regulation to the appropriate authorities and to co-operate with such authorities; and/or
 • To request any information and data from you in connection with your use of the Website and/or the Services at any time, and to exercise our right under this paragraph if you refuse to divulge such information and/or data or if you provide or if we have reasonable grounds to suspect that you have provided inaccurate, misleading or fraudulent information and/or data.

 

GCSB may also block delivery of a communication (including, without limitation, status updates, Advertisements) to or from the Services as part of our effort to protect the Services or our users, or otherwise enforce the provisions of these Terms. You agree that you must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any Contents, including, without limitation, any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such Contents. In this regard, you acknowledge that you have not and, to the maximum extent permitted by applicable law, may not rely on any Contents created by GCSB or submitted to GCSB, including, without limitation, information in all other parts of the Website.

 

 

PART B: ADVERTISEMENTS

 

Applicability of Part B

In the event you are an Advertiser, the terms and conditions set out in this Part B, including such other terms and conditions on the Website shall apply to you, including and without prejudice to the terms and conditions set out in Part A above.

 

Editorial Prerogative

The editorial prerogative for use of Contents provided by the Advertiser, shall lie solely and exclusively with GCSB. The Advertiser represents and warrants that the Advertiser owns or has obtained copyright permission and/or a licence to the Contents submitted. GCSB will be entitled to reject or discontinue Advertisements at any time. Without limiting the foregoing, GCSB reserves the right to remove any Contents submitted by the Advertiser if:

 • such Contents violate these Terms,
 • if GCSB receives a complaint from another user;
 • if GCSB receives a notice of intellectual property infringement or other legal instruction for removal; and/or
 • if such Contents are otherwise objectionable or inappropriate.

 

GCSB may redesign the Website and/or Advertisements in its sole discretion at any time. If any redesign materially and adversely affects the placement of one or more Advertisements, or if GCSB is otherwise unable to display such Advertisements, GCSB may display the affected Advertisements elsewhere in comparable areas of the Website.

 

Rights and Permission

The Advertiser hereby grants to GCSB the right to market, display, reproduce (including compression and temporary storage), distribute, perform, transmit and promote the Advertisements together with any Contents or materials provided to GCSB by the Advertiser, or any content or materials on any interactive site linked to the Advertisements through the Website. The Advertiser further confirms that GCSB is given the right and permission to use any and all Contents, including but not limited to images, both photographic prints and digital images and videos or other recording media, in their advertising, studio, literature, event exhibitions, editorial, trade or any other purpose and in any manner and medium. The Advertiser releases GCSB and its legal representatives and assigns from all claims and liability relating to said photographs, videos or other recording media.

 

The Advertiser represents and warrants to GCSB that it has (a) all necessary consents, including the consents of third parties (particularly the requisite consents pursuant to the Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA”)) in respect of personal data and Contents provided to GCSB, (b) all necessary rights and permissions to offer such job opportunities through the Advertisements and the Advertiser’s website, and (c) that the Advertisements and the Advertiser’s website and all Contents and materials provided to GCSB for the purposes of the Advertisements are not false, inaccurate, fraudulent, and do not and will not violate any applicable laws (including without limitation the PDPA) or regulations or any third-party rights (including, without limitation, intellectual property rights), or contain any libelous or defamatory materials or materials which offend against the public sensitivities of Malaysia.

The Advertiser certifies that the Advertisements and the Advertiser’s website will at all times comply with all standard, written policies applicable to GCSB.

 

Responsibility of the Advertiser

The Advertiser shall bear full responsibility and liability for all Contents and Advertisements submitted for display on the Website, the content and/or materials and/or information therein.

 

GCSB’s Intellectual Property

The Advertiser shall not use, display or modify GCSB’s trademarks or copyrighted material or Contents in any manner without the prior written consent of GCSB.

 

Disclaimer and Indemnification

GCSB does not make and specifically disclaims any representations or warranties, express or implied, that the Advertisements will be viewed, applied for, and/or accepted by job applicants or other users of the Website, and/or that any acceptance of an Advertisement by job applicants or other users of the Website will be fulfilled and/or acted upon by such applicants or other users of the Website. GCSB is not responsible for the acts and omissions of the other Advertisers or other users of the Website or their failure to cooperate or respond to an Advertiser.

 

The Advertiser shall indemnify and hold GCSB harmless against and all actions, proceedings, demands, claims, liabilities or damages, costs or expenses whatsoever or howsoever arising as a result of any omission, breach or non-compliance by the Advertiser of these Terms, including without limitation, those arising from or in connection with third party claims for breach of contract, personal injury, damage and/or loss, defamation, failure to obtain the relevant licenses, the infringement of any patent, trademark, copyright or other intellectual property rights.

 

Related Limitations and Covenants

GCSB does not guarantee any given level of circulation, distribution, reach or readership for any Advertisement. The Advertiser assumes liability for all Contents (including text representation, illustrations, updates and links to other internet content) of Advertisements published and also assumes responsibility for any claims arising therefrom made against GCSB or its affiliates, including all costs associated with defending any such claim. GCSB shall not be liable to the Advertiser for any technical malfunction, computer error or loss of data or other injury, damage or disruption to Advertisements or any web sites. In the event GCSB commences legal proceedings against third parties for infringement of the Website and the Advertiser’s Advertisement therein, the Advertiser agrees to provide all reasonable assistance to GCSB to prosecute such claim and to pay all fees including attorneys’ fees and court costs incurred to effect such prosecution unless otherwise agreed by the parties.

 

Acceptance and Agreement

The terms and conditions set out in this Part B will be deemed to be agreed and accepted upon the registration of the Advertiser’s account on the Website and shall be binding upon the Advertiser.

 

Any additional terms and conditions set out on the Website applicable to the Advertiser, shall be taken, read and construed as an essential part of these Terms.